Steinway Model L

Steinway

Satin ebony

5’10”

Model L